Virente

Virente Consulting Group is een netwerkorganisatie van ervaren adviseurs. Alle medewerkers hebben minimaal 10 jaar relevante ervaring als subsidieadviseur of evaluator van subsidieregelingen. Door de verschillende achtergronden van onze adviseurs hebben wij kennis van en ervaring met alle voorkomende subsidievraagstukken. Hierdoor zijn wij in staat ook u van een gericht subsidieadvies te voorzien en waar nodig passende ondersteuning te bieden in het aanvraag- en afwikkelingstraject.

Financieringsfaciliteiten

In Europa bestaan duizenden financieringsfaciliteiten vanuit de overheid. Deze faciliteiten zijn erop gericht gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Voorbeelden van terreinen waarop stimuleringsmaatregelen gelden, zijn energiebesparing, milieubescherming, efficiënte logistiek, bevordering van werkgelegenheid, innovatieve ontwikkelingen en export. De overkoepelende noemer waar deze financieringsfaciliteiten onder vallen is subsidies.

Alleen al vanuit de Europese Unie wordt in de periode 2007 - 2013 een bedrag besteed van € 975 miljard. Daarnaast stellen nationale en regionale overheden jaarlijks tientallen miljarden euro's ter beschikking.

Subsidies

Subsidies kunnen verschillende vormen aannemen. Voorbeelden zijn fiscale tegemoetkomingen, achtergestelde leningen, kredieten en subsidies in de meer klassieke zin van het woord. Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet vrijwel altijd een afgebakend project worden geformuleerd. De kosten die met dit project gemoeid zijn, kunnen vervolgens voor een bepaald percentage worden vergoed. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit investeringen in apparatuur, loonkosten van medewerkers, reis- en verblijfkosten, kosten gemoeid met het inhuren van externen en scholingskosten. In bepaalde gevallen kan de financiële ondersteuning oplopen tot 100% van de gemoeide kosten. Soms kunnen meerdere subsidiemogelijkheden voor (delen van) hetzelfde project worden benut.

Het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag en het daadwerkelijk uitbetaald krijgen van het toegekende subsidiebedrag vergt doorgaans veel tijd en aandacht. Onder Diensten & Oplossingen kunt u lezen welke rol wij voor u kunnen spelen bij het succesvol aanvragen van subsidie voor uw organisatie.

Voor meer informatie over subsidies in Europa: http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm.

Vlag Europeesche Unie