Diensten & Oplossingen

Om optimaal van de ter beschikking staande regionale, nationale en Europese subsidiefaciliteiten gebruik te kunnen maken, is een aantal zaken van belang. Zo is een gedegen kennis van de geldende subsidiemogelijkheden onontbeerlijk, evenals het vermogen de implicaties van een project te doorgronden. Bij het opstellen van de subsidieaanvraag moet veel aandacht besteed worden aan specifieke, in dat geval geldende criteria. Omdat subsidiemogelijkheden voor een bepaalde kostenpost niet altijd met elkaar gecombineerd mogen worden (anti-cumulatie), is het zinnig vooraf te bekijken welke (combinatie van) mogelijkheden tot een optimaal resultaat (kan) kunnen leiden. Het subsidieproject zal vervolgens zodanig geformuleerd moeten worden dat de subsidieverstrekker zich in het project kan vinden. Dit betekent dat in het bijzonder aandacht geschonken moet worden aan die onderdelen van het project waar de subsidieregeling op gericht is. Tot slot gelden bij subsidieverwerving strikte deadlines. Het niet respecteren hiervan kan leiden tot het niet behandeling nemen van een aanvraag.

Jarenlange ervaring

Onze jarenlange ervaring met subsidieverwerving vormt uw garantie voor een doelgerichte en efficiënte aanpak. Na een inventariserend gesprek kunnen wij u een schets geven van de voor u interessante subsidiemogelijkheden. Voordat wij met een aanvraagtraject aan de slag gaan, maken wij met u de afweging of de gemoeide inspanningen opwegen tegen de mogelijke baten. Onze dienstverlening stopt wat ons betreft niet na het opstellen en indienen van uw subsidieaanvraag. Ook na de toekenning van de subsidieaanvraag willen wij u zoveel mogelijk blijven begeleiden: een gehonoreerde aanvraag betekent immers niet automatisch dat het toegekende bedrag ook daadwerkelijk uitgekeerd wordt. Na de toekenning moet u als aanvrager doorgaans aan allerlei verplichtingen voldoen, zoals het opstellen van rapportages over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project. In bepaalde gevallen heeft u ook na indiening van de laatste (eind)rapportage nog de verplichting een aantal jaren verslagen over de effecten van het project op te leveren. Net als bij het indienen van de aanvraag moeten hierbij strikte procedures gevolgd worden. Omdat wij ook deze - soms tijdrovende - werkzaamheden uit handen kunnen nemen, kunt u zich blijven richten op uw kerntaken.

Werk uit handen

Wij wijzen u derhalve niet alleen de weg naar de voor u relevante subsidiemogelijkheden, maar nemen u ook zoveel mogelijk werk uit handen bij het verzilveren daarvan. Mocht u belangstelling hebben voor onze ondersteuning op basis van een succesfee ('no cure, no pay') dan behoort dat tot de mogelijkheden.

Monitoren & Evalueren

Een ander onderdeel van onze dienstverlening bestaat uit het monitoren van (subsidie)beleid en het - zowel ex-ante als ex-post - evalueren van subsidieregelingen. Een dergelijke evaluatie kan zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn.